کتاب های دینی :

بحار الانوار

لینک 5 جلد اوّل

منبع : سایت www.4DOWNLOADS.ir

منتهی الامال

لینک قسمت اوّل و دوم

 منبع : سایت www.irpdf.com

کتاب های کمک درسی:

مجموعه کتاب های خیلی سبز

کتاب کار و تمرین مفهومی ریاضی هفتم

.................................................

سی دی درسنامه های ژنتیک

.................................................

کتاب کار مفهومی  ریاضی هشتم

منبع : سایت www.kheilisabz.com  

(بهتر است به خود سایت هم سری بزنید)

....................................................

پروژه